BIP
Wybierz język
pl

Ważna informacja:

Starosta

Przystań Powiat Nakielski

Starostwo

Aktualności

Zapraszamy wszystkich Rolników z powiatu nakielskiego na dożynki powiatowo-gminne - 3 września, Iwno

  3 września 2016 r. Starosta Nakielski Tomasz Miłowski i Burmistrz Kcyni Marek Szaruga zapraszają na dożynki powiatowo-gminne, jedno z najważniejszych wydarzeń dla społeczności Gminy Kcynia i całego Powiatu Nakielskiego. W tym roku święto plonów odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Iwnie, gmina Kcynia.

Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie Rejsy po Noteci

11 września 2016 roku zapraszamy na ostatnie w tym sezonie rejsy statkiem Władysław Łokietek po Noteci. Statek wypływa z Przystani Powiat Nakielski w nastepujacych godzinach: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Cennik biletów: bilet normalny: 10zł, bilet ulgowy: 5 zł, dzieci w wieku przedszkolnym – bezpłatnie. Szczegółowe informacje: Przystań Powiat Nakielski, Referat Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią ul. Notecka 4, tel. (52) 386 66 47.

Prezentacja szkół i placówek prowadzonych przez powiat nakielski

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE! Poniżej prezentujemy ofertę szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nakielski. Prezentacja

Dąb Cup 2016

W dniach 27-28 sierpnia na boisku w Potulicach rozegrano turniej DAM-POL AGRO SERWIS DĄB CUP 2016. Otwarcia zawodów dokonali burmistrz Nakła nad Notecią Sławomir Napierała oraz starosta nakielski Tomasz Miłowski,  który po turnieju podkreślał, że Dąb osiągnął sukces organizacyjny.

Spotkanie ze starostami dożynkowymi

30 sierpnia starosta nakielski Tomasz Miłowski spotkał się ze starostami dożynek – Renatą Mierwą i Andrzejem Perkowskim. W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Andrzej Kinderman, przewodniczący rady powiatu Radosław Mrugowski, Jacek Mierwa i dyrektor Wydziału Rozwoju Agnieszka Heftowicz.

Ogłoszenie o naborze partnera w ramach Poddziałania 10.2.3 RPO Wk-P

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu Powiat Nakielski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 10.2.3 Kształcenie zawodowe, ogłasza otwarty nabór na partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu. 1.      Cel partnerstwa: Wspólne przygotowanie i realizacja projektu przewidującego wsparcie szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości), umiejętności niezbędnych na runku pracy i rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w tym obszarze. 2.       Zakres tematyczny partnerstwa: Partnerstwo polegać będzie na wspólnym przygotowaniu projektu i wniosku o dofinansowanie projektu, wspólnej realizacji projektu oraz współudziale w realizacji zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu w zakresie: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (warsztaty, kursy i szkolenia, staże zawodowe, wyjazdy studyjne we współpracy z pracodawcami itp.), doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych w narzędzia i sprzęt do nauczania zawodów szkolnictwa zawodowego, szkoleń/kursów podnoszących kompetencje kadry nauczycielskiej w przedmiotowym obszarze.   3.      Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1)      Zgodność misji/profilu działalności partnera z calami partnerstwa [20 pkt] 2)      Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne) [ 15 pkt] 3)      Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub zgodnie z zakresem działalności statutowej prowadzenie szkoły lub placówki systemu oświaty realizującej podstawę programową kształcenia zawodowego na terenie ORSG Powiatu Nakielskiego [20 pkt] 4)      Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidywanych do powierzenia partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji [30 pkt] 5)      Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości [15 pkt]   4.      Termin i sposób składania ofert Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta partnerstwa w projekcie w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze RPKP.10.02.03.-IZ.00-04-027/16 należy składać lub nadsyłać do dnia 20 września 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.  Liczy się moment wpływu oferty do urzędu. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wymagane dokumenty: a)      oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, b)      dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty), c)      statut, d)      oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego, e)      oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych, f)       oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, g)      inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli mają wpływ na złożoną ofertę.   5.      Informacje dodatkowe a)      Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS, b)      Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią   Zapraszam do składania ofert Starosta Nakielski   Formularz zgłoszeniowy Uchwała Zarządu Powiatu    

Ogłoszenie o naborze partnera w ramach Poddziałania 6.3.2 RPO WK-P

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Podziękowali za plony

28 sierpnia w Paterku rolnicy z gminy Nakło nad Notecią świętowali dożynki. Starostami byli Maria i Wojciech Banachowie. Gminne święto plonów rozpoczęło się tradycyjnie od przemarszu korowodu dożynkowego – ulicą Spacerową na boisko szkolne. Po mszy świętej odprawionej w intencji rolników  proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Paterku ks. Mariusz Zbieranek poświęcił dożynkowy bochen upieczony z tegorocznego ziarna, który jest wymownym symbolem miłości do ziemi, dostatku oraz szacunku dla ciężkiej i pełnej wyrzeczeń pracy rolnika. Następnie starostowie dożynkowi przekazali chleb burmistrzowi, który wraz z samorządowcami podzielił go między wszystkich mieszkańców gminy i gości.

Święto Plonów gminy Mrocza - Witosław 2016

W sobotę, 27 sierpnia, w Witosławiu odbyło się Święto Plonów gminy Mrocza. Starościną dożynek była pani Hanna Płowaś z Krukówka, a starostą Elegiusz Rospłoch z Wyrzy.

Już wkrótce szkolenia z wypełniania wniosków

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Starosta spotkał się z wojewodą

24 sierpnia starosta nakielski Tomasz Miłowski spotkał się z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.

Powiat reaguje na problemy rolników

19 sierpnia na Przystani Powiat Nakielski rolnicy spotkali się ze starostą Tomaszem Miłowskim i wicestarostą Andrzejem Kindermanem oraz przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni Noteci - Agnieszką Siłacz oraz Gospodarstwa Rybackiego Ślesin – Karolem Kabacińskim i Janem Gimbutem. Spotkanie było kontynuacją działań rozpoczętych w dniu 16 sierpnia na skutek interwencji rolników użytkujących łąki w dolinie Noteci.

Spotkania otwarte LGD - podsumowanie

 W minionym tygodniu Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło wśród mieszkańców regionu kolejną kampanię informacyjną na temat głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR).

XX Pałuckie Targi Rolne

W dniach 21-22 sierpnia 2016 r. w Żninie  odbyły się  XX Pałuckie Targi Rolne i XIV Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

VII Spotkanie Rodzin i Przyjaciół DPS

W ostatnią sobotę, 20 sierpnia, już po raz siódmy odbyło się Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć z życia mieszkańców. Czas umilała muzyka w wykonaniu zespołu Vigvam.

Kalendarz wydarzeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X