BIP
Wybierz język
pl

Starosta

Przystań Powiat Nakielski

Starostwo

Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr 1/2020 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach"

Szanowni Państwo, 14 listopada br. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 144/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”. Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursu 1/2020 ustala się na dzień 6 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.   Warunki udziału w konkursie, terminy, kryteria oceny oraz wszelkie kwestie związane z konkursem opisane zostały szczegółowo w regulaminie konkursu 1/2020 – załącznik nr 1 do uchwały.   Wzór oferty Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego Zał. Nr 1 – Regulamin konkursu 1_2019 Zał. Nr 2 – Regulamin komisji dokonującej oceny Zał. Nr 3 – Karta oceny formalnej Zał. Nr 4 – Karta oceny merytorycznej Prawidłowo wypełniona oferta

Święto Niepodległości. Uroczystości patriotyczne w Nakle nad Notecią.

Dokładnie 101 lat temu, 11 listopada 1918 roku, przybyły do Warszawy z więzienia z Magdeburgu Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę cywilną oraz wojskową. Przed wodzem stanęło niełatwe zadanie utworzenia rządu i odbudowy naszego kraju. Nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj, bowiem uświadomiono sobie, że Naród Polski po 123 latach w pełni odzyskał niepodległość.

Program Współpracy na 2020 rok

Na sesji 23 października 2019 roku Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą nr XIII/93/2019 przyjęła Program Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Program opracowany został zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz współpracy z organizacjami III sektora.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu.   Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego Program Współpracy na 2020 rok

Dzienny Dom Pobytu w Paterku. Ruszył nabór uczestników

Trwa rekrutacja uczestników Dziennego Domu Pobytu, który ma zacząć działać w zmodernizowanym Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

05. listopada 2019 roku na Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (KBiP) oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z afrykańskim pomorem świń (ASF), zimowym utrzymaniem dróg, stanem bezpieczeństwa energetycznego oraz przygotowaniem na wypadek zagrożeń charakterystycznych w okresie zimowym.

Uroczystość w związku z przyznaniem "MILESTONE" już 14 listopada

W listopadzie czeka nas wydarzenie w związku z przyznaniem prof. Janowi Czochralskiemu i jego odkryciu prestiżowego wyróżnienia jakim jest MILESTONE (kamień milowy).

Nowe oblicze drogi w Radziczu. Mieszkańcy zadowoleni.

Remont drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki na finiszu. Dokładnie 2 kilometry i 450 metrów jezdni poddane zostało gruntownej modernizacji – droga doczekała się nowej nawierzchni, zadbanych poboczy, chodników oraz zatok autobusowych.

Realizacja projektu Klub Młodzieżowy Witos w Samostrzelu!

  Powiat Nakielski od września 2019 r. realizuje projekt pod nazwą Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu. Projekt objęty grantem współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację tego projektu Powiat Nakielski pozyskał dofinansowanie w wysokości 36 520,00 zł. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej u 10 osób w wieku od 14 do 18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie Klubu Młodzieżowego "Witos" w Samostrzelu oraz organizowanie i inspirowanie udziału społeczności lokalnej w spotkaniach o charakterze integracyjnym. Dnia 25 października 2019 r. w ramach zadania dot. zwiększania świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez uczestnictwo w kulturze, uczestniczki wyjechały na seans do Multikina oraz do Escape Roomu w Bydgoszczy. Projekt zakłada również spotkania z ludźmi kultury działającymi na terenie powiatu nakielskiego. Wśród innych zadań zaplanowanych w projekcie jest m.in. rozwój kompetencji kluczowej w zakresie wielojęzyczności - w ramach tego zadania przewidziano 30 godzin zajęć z języka angielskiego na każdego uczestnika. Na spotkaniach Klubu Młodzieżowego realizowany jest również edukacyjny program rówieśniczy – który obejmuje zajęcia polegające na pomocy w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych. Ponadto każdy uczestnik projektu objęty jest wsparciem psychologicznym. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z realizacji projektu.   Tekst: Emilia Marach
Zdjęcia: MOW Samostrzel

Wynik wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03.-IZ.00-04-307/19

Z uwagi na zaproponowany zakres działań w ramach projektu do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na partnera wybrano ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy.

Forum inicjatyw lokalnych!

18 października 2019 r. w Centrum Ekologiczno – Kulturalnym w Trzeciewnicy odbyło się Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego pn. „Lepszy przykład niż wykład”. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Starostę Nakielskiego miało na celu generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk. Spotkanie otworzył Tadeusz Sobol – starosta nakielski wraz z Kamilą Radzką – Januszewską – prezesem stowarzyszenia witając licznie przybyłych gości. Ważnym punktem programu był wykład pn. „Pozyskiwanie funduszy na realizację inicjatyw, czyli fundraising po polsku” poprowadzony przez Pana Jerzego Mikę z Polskiego Instytutu Filantropii. Organizacje pozarządowe miały okazję poznać różne narzędzia pozyskiwania środków finansowych oraz poznać ich skuteczność. W ramach dobrych praktyk na inicjatywy zrealizowane ze środków  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, o swoim projekcie opowiedzieli przedstawiciele dwóch organizacji: Klubu Turystyki NOTEĆ oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA”. W dalszej części spotkania głos zabrała p. Dorota Stanek – dyrektor biura LGD, która omówiła lokalne źródła finansowania inicjatyw i projekty objęte grantem w ramach LGD. Następnie swoje dobre praktyki omówiła przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego „Marzenie” w Kcyni. W ramach realizacji projektów dofinansowanych przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, m.in. powstał mural upamiętniający 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego oraz zorganizowano I Przegląd Dziecięcych Zespołów Pałuckich „Bo tutaj są Pałuki”. Ostatnim punktem forum było omówienie efektów przeprowadzonych konsultacji w sprawie  Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, a także przedstawienie informacji dot. planowanych przez Powiat Nakielski konkursów ofert na rok 2020. Tekst: Emilia Marach, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Zdjęcia: Jolanta Gwizdała, Łukasz Piotrowski
Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Rusza 15. edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku!

Rozpoczyna się jubileuszowa edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Mikrofirmy z całego kraju znów zmagać się będą o tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" oraz 40 tys. złotych. Udział w konkursie jest bezpłatny, warunkiem kwalifikacji jest spełnienie przez firmę 2 podstawowych kryteriów – mniej niż 10 zatrudnionych pracowników oraz obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Przedsiębiorco – wypełnij formularz zgłoszeniowy i zdobądź szansę na zwycięstwo!

Podpisano umowę o powierzenie grantu!

15 października 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odbyło się uroczyste podpisanie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu: „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych”.

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

15 października 2019 roku, w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli, m.in. Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Wicestarosta Nakielski Tomasz Miłowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, obecni i emerytowani dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest POWIAT NAKIELSKI, radni Rady Powiatu Nakielskiego oraz nauczyciele. W swym wystąpieniu Starosta Nakielski Tadeusz Sobol podziękował pedagogom za codzienny trud wkładany w wykonywaną pracę oraz podkreślił znaczenie szkół w wychowaniu młodego pokolenia. Następnie włodarz powiatu nakielskiego wręczył coroczne Nagrody Starosty Nakielskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Młody Talent Krajny i Pałuk

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” uruchamia nabór zgłoszeń do Plebiscytu „Młody Talent Krajny i Pałuk” edycja 2019. Do udziału w Plebiscycie zapraszamy wszystkie młode talenty z powiatu nakielskiego! Kandydatami mogą być osoby indywidualne lub grupy osób (zespoły sportowe, muzyczne, taneczne) pochodzące z powiatu nakielskiego, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 25. roku życia. Pretendenci do tytułu Młodego Talentu Krajny i Pałuk muszą posiadać udokumentowane szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne, zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, wolontariat itp. Zgłoszeń dokonywać mogą mieszkańcy powiatu nakielskiego: szkoły, rodzice, trenerzy, przedstawiciele lokalnych organizacji np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP itd. w terminie do 29.10.2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą Formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia można składać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenie (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią) w godzinach pracy biura. Wybór osoby bądź grupy zasługującej na miano „Młodego Talentu Krajny i Pałuk” dokonany zostanie w dwóch etapach: I. Głosowanie na kandydatów Plebiscytu odbywać się będzie za pomocą bramki SMS, trwać będzie ono od dnia 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. II. Obrady Jury Plebiscytu, do 03.12.2019 r. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje osoba/grupa, która uzyskała największą liczbę punktów sumując wyniki głosowania SMS-owego oraz punktację Jury. Uroczysta gala wręczenia nagród w Plebiscycie „Młody Talent Krajny i Pałuk” odbędzie się we wtorek 03.12.2019 r. podczas Forum Inicjatyw Młodzieżowych.   Regulamin Plebiscytu Formularz zgłoszeniowy  

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera – zmiana treści ogłoszenia!

Zmiana treści ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kalendarz wydarzeń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X