BIP
Wybierz język
pl

Aktualności

A A A

Klasa mundurowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie o ukierunkowaniu medyczno - pożarniczym

6 maja 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy POWIATEM NAKIELSKIM reprezentowanym przez Starostę Nakielskiego – Tadeusza Sobola i Wicestarostę Nakielskiego – Andrzeja Kindermana, KOMENDĄ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej -  st. bryg. Romana Kłosa, ZARZĄDEM ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Druha Stefana Kubickiego oraz I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE reprezentowanym przez Dyrektora  -  Stanisława Głowackiego. Ponadto w spotkaniu udział wzięły: Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Ewa Szłapa oraz pedagog I LO w Szubinie Elżbieta Kłosowska – Hilscher. Główne postanowienia porozumienia zakładają: podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia zainteresowania uczniów funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie uczniów z warunkami oraz organizacją i specyfiką służby w państwowej straży pożarnej i zachęcanie uczniów do podjęcia kształcenia w szkołach państwowej straży pożarnej. Nabór na rok szkolny 2014/2015 do klasy mundurowej o ukierunkowaniu medyczno – pożarniczym I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie rozpocznie się 26 maja br.

więcej

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze

  1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
Patronat Honorowy:
–    Starosta Nakielski 2. UCZESTNICY KONKURSU Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego wg następujących grup: –    I grupa - uczniowie szkół podstawowych, –    II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych, –    III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.   3. CELE I TEMAT KONKURSU  Celem konkursu jest: –    propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, –    rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, – pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu nakielskiego na temat rodzicielstwa  zastępczego, –    kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.   4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 30 maja 2014 roku (Dzień Rodzicielstwa Zastępczego). Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 639 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. 5.    FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ: Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi. Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.   Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: - imię i nazwisko autora, - adres zamieszkania- grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa, - kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica. Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane.Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane. 6. OCENA PRAC Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:- a)      zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.),- b)      walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 pkt.), c)       ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.),- d)      estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.). 7.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 czerwca 2014 r. O wynikach konkursu i terminie uroczystego wręczania nagród opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 6 czerwca 2014r. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna i dwie nagrody dodatkowe (łącznie 9 nagród rzeczowych). Łączny budżet przeznaczony na nagrody ustala się na kwotę do 2 000 złotych. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  Regulamin Konkursu zostanie przesłany do wszystkich szkół z terenu powiatu nakielskiego. Wraz z Regulaminem do szkół zostaną przekazane podstawowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.pcpr-naklo.pl/ lub  http://powiat-nakielski.pl

więcej

Jestem w szkole – konkurs

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „Jestem w szkole”. Materiał: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią Szczegóły tutaj.

więcej

Mija termin zgłoszeń do konkursu kulinarnego

Mija termin zgłoszeń do konkursu kulinarnego UWAGA! Jeszcze tylko do 9 maja br. można zgłaszać chęć wzięcia udziału w Konkursie Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” organizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” już po raz 11. Konkurs odbędzie się 25 maja 2014 r. podczas imprezy plenerowej „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”.

więcej

Warsztaty tchoukballa w I LO w Szubinie

W poniedziałek, 28 kwietnia 2014 roku w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie odbyły się warsztaty tchoukballowe, w których wzięli udział zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół miasta i gminy Szubin wraz z uczniami. Warsztaty zorganizowali  nauczyciele w-f  Małgorzata i Jacek Pingot, a poprowadzili je Aldona Bon - Pantkowska z ZS w Ślesinie i Marcin Kuliński z I LO w Nakle nad Notecią. Warsztaty podzielone były na trzy części: 1. część teoretyczno - multimedialna, obejmująca wprowadzenie w ideę dyscypliny, wyjaśnienie przepisów gry oraz przedstawienie korzyści płynących z uprawiania tchoukballu, którą poprowadził pan Marcin Kuliński. 2. część to trening praktyczny, wprowadzający ćwiczenia i zagrania typowe dla tchoukballu, a 3. część to wspólne mecze. Część praktyczną rozpoczęliśmy meczem pokazowym w wykonaniu przybyłych na warsztaty gimnazjalistów z ZS w Ślesinie trenujących pod okiem pani Aldony Bon - Pantkowskiej. Następnie wszyscy uczestnicy przystąpili do ćwiczeń, po których mogli przystąpić do gry. W warsztatach uczestniczyło 6 nauczycieli w-f oraz liczna grupa uczniów z SP nr 1 i szubińskiego ogólniaka. Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkoleniu z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia oraz brali udział w meczach, którym towarzyszyło dużo śmiechu i radości. Mamy nadzieję, że ta nowatorska dyscyplina sportu, którą jest tchoukball  zagości na dobre w naszych szkołach. Po warsztatach szkoła planuje rozpoczęcie treningów z młodzieżą w nowym roku szkolnym. Już zostały zakupione bramki do tchoukballa, dzięki wsparciu finansowemu powiatu nakielskiego. Pod koniec listopada planujemy również zorganizować turniej tchoukballa. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten sport zacznie rozwijać się również w naszym powiecie. Warsztaty tchoukballa odbyły się w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne pt. ”Twój sport – Tchoukball Krzywousty i Wyspiański jeden brat na rejsach wspólnie już 5 lat”, który jest dofinansowany przez powiat nakielski. Materiał: I LO w Szubinie

więcej

Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej „EKOSONG”

29 kwietnia 2014 roku po raz piąty Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni zorganizował POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ „EKOSONG”, który odbył się w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Przegląd ten odbywa się pod patronatem Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola, który zaszczycił nas swoją obecnością. Celem Przeglądu Piosenki Ekologicznej jest rozpowszechnianie idei ekologicznych, wyzwalanie artystycznych emocji poprzez piosenkę i taniec oraz integracja dzieci szkół specjalnych i masowych. Uroczystego otwarcia Przeglądu Piosenki Ekologicznej dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni Barbara Rogalska. Tegoroczna edycja konkursu adresowana była do uczniów szkół podstawowych i szkół specjalnych. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia są Barbara Grodzicka i Wiesława Rucińska. Przegląd ten stwarza możliwość integracji dzieci szkół powiatu nakielskiego. W ramach przeglądu uczestnicy zaprezentowali dwa utwory o tematyce ekologicznej. Komisję konkursową reprezentowali: Janina Drążek - Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie, społecznik, autorka wielu publikacji dotyczących przyrody Pałuk, jak również Honorowy Obywatel Gminy Barcin, Michał Gacka - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią, Ilona Kurdelska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Jury oceniało dobór repertuaru do tematyki przeglądu, sposób prezentacji piosenek, poziom artystyczny oraz ogólne wrażenie artystyczne. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Nadleśnictwa w Szubinie. Po zmaganiach konkursowych przyszedł czas na pyszny obiad, po którym jury ogłosiło wyniki, a Dyrektor Barbara Rogalska wręczyła nagrody. W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Mycielewie -opiekunowie Agnieszka Koralewska i Małgorzata Kwiatkowska II miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce -opiekun Grażyna Kamińska III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kcyni -opiekun Anna Wilczyńska Wyróżnienia otrzymali: Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - opiekun Iwona Salamon Szkoła Podstawowa w Laskownicy - opiekun Anna Pachulska W kategorii szkoły specjalne: I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni -opiekun Agnieszka Maciejewska i Alina Polowiec II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie - opiekun Katarzyna Siwak Nagrodę specjalną otrzymał Krystian Hausz, który otworzył Przegląd Piosenki piękną recytacją wiersza „Ziemi na własność nie posiadamy”. Uczestnicy otrzymali statuetki oraz jak co roku sadzonki drzew, które symbolizują nasz wkład w ochronę środowiska w miejscu, w którym żyjemy. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji V Przeglądu Piosenki Ekologicznej „ EKOSONG” i tak: Powiatowi Nakielskiemu, a w szczególności Staroście Nakielskiemu Tadeuszowi Sobol za patronat nad imprezą, WFOŚIGW w Toruniu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kcynia Piotrowi Hemmerlingowi, Zakładowi Rolnemu w Chwaliszewie, Nadleśnictwu Szubin, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie Janinie Drążek, Dyrektor Gminnego Centrum  Kultury i Biblioteki Ilonie Kurdelskiej. Do zobaczenia za rok! Materiał: ZSS w Kcyni

więcej

„Lekcje europejskie” w Staszicu

W poniedziałek, 28 kwietnia 2014 roku, młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią miała możliwość uczestniczenia w lekcjach europejskich. Uczniowie w ramach przedmiotów ekonomicznych zawodowych, mogli uzyskać  praktyczne informacje z tematów dotyczących bezpośrednio ich przyszłych zawodów. Lekcje europejskie poprowadzili specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a w szczególności z następujących jego wydziałów: Rynku Pracy, Pośrednictwa Pracy, Zespół EURES, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przeprowadzone zajęcia były wpisane w program Szkolnego Klubu Europejskiego, którego opiekunem jest nauczycielka Agnieszka Rotkiewicz. Głównym celem lekcji europejskich było przekazanie uczniom informacji dotyczących Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także pomoc młodzieży w zaplanowaniu ich przyszłej kariery zawodowej. Prowadzący przekazali uczniom, w jaki sposób radzić sobie na dzisiejszym rynku pracy, jakie są możliwości znalezienia pracy i gdzie należy jej szukać. Wiadomości te wzbogacił doradca zawodowy, dając młodzieży praktyczne wskazówki dotyczące ich przyszłości na rynku pracy. Wiedza ta została wzbogacona informacjami na temat możliwości jakie daje Polsce członkostwo w Unii Europejskiej. Na koniec najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeniu upominkami od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Młodzież po tych zajęciach z pewnością odnajdzie się w przyszłości na rynku pracy i być może sprawdzi się w swoim zawodzie marzeń. Materiał: Agnieszka Rotkiewicz

więcej

10 lat Polski w Unii Europejskiej - Szubiński Rynek

29 kwietnia na Rynku odbył się festyn z okazji rocznicy wstąpienia Polski do UE. Licznie przybyli uczniowie z szubińskich szkół. Całość wspierała znakomita pogoda. Festyn organizowany był przez Szkolne Kluby Europejskie Szubina: Kwiaty Europy z Gimnazjum nr 2, Europałuki z Gimnazjum nr 1, Eurosmile z ZSP , Euroumbrella z Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyszli i przyczynili sie do uświetnienia imprezy. Środki na organizację imprezy pochodziły z projektu na zajęcia pozalekcyjne finansowanego przez Powiat Nakielski. Szczególne podziękowania dla SDK za scenę i nagłośnienie, UM za dekorację sceny,  Straży Pożarnej i Drużynie sanitarnej z LO w Szubinie za ciekawe pokazy, W festynie wzięły udział władze miasta - burmistrz Szubina, I. Pogodziński, Powiatu - Wicestarosta Andrzej Kinderman i Przewodniczący Rady Powiatu Artur Michalak, dyrektorzy szkół i instytucji kulturalnych. Serdecznie dziękujemy  artystom, którzy występowali na scenie, wszystkim, którzy wystawili stoiska oraz licznie przybyłym przedstawicielom mediów.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X