BIP
Wybierz język
pl

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat nakielski w toku

A A A

Zarząd Powiatu Nakielskiego na posiedzeniu 1 marca 2017 r. rozstrzygnął konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nakielski w 2017 roku. Na konkurs nadesłano łącznie 30 ofert. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 21 z nich. Poniżej prezentujemy zwycięskie, kreatywne propozycje spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie „Sport, turystyka i rekreacja” część 2 Zasadniczym celem projektu jest upowszechnienie sportu, turystyki i rekreacji wśród uczniów, poznanie wielu zróżnicowanych form rekreacji i sposobów ich stosowania, a także wdrażanie do zdrowego stylu życia i umiejętnego korzystania  takich czynników jak: ruch, słońce, powietrze, woda, przestrzeń. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć, m. in. w wycieczkach rowerowych, krajobrazowych, pieszych rajdach, zawodach sportowych i grach zespołowych.

Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie „Starsi – młodszym”

Pomysł skierowany jest głównie dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy, którzy chcą zapoznać się z pracami stolarskimi i poligraficznymi. Projekt przewiduje  zapoznanie uczniów z obsługą urządzeń stolarskich oraz poligraficznych, promocję szkoły poprzez wytwarzanie materiałów reklamowych, wytwarzanie pomocy dydaktycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, realizującej koncepcję szkoły według planu daltońskiego oraz podniesienie jakości, nakładu  oraz liczby odbiorców gazetki szkolnej Karnowiaczek.

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”

Koncepcja umożliwi pogłębienie wiedzy uczniów o Pałukach, wspomaganie i rozwój ich zainteresowań oraz promocję szkoły, Kcyni i powiatu nakielskiego. Uczniowie w ramach planowanych działań będą uczestniczyli w warsztatach dotyczących tematyki Pałuk - m. in. ludowych rękodzieł, pałuckiej gwary, muzyki, strojów i tańca. Wezmą udział także w lekcji muzealnej „Twórczość ludowa i zabytki kultury materialnej” w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie „Zdrowo i stylowo”

Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów z nadwagą oraz chorobami przewlekłymi oraz ich rodziców. Jego głównym założeniem jest  promowanie zdrowia jako wartości poprzez  zapewnienie dostępu do nowatorskich form rekreacji, które zmierzają do uświadomienia potrzeby ruchu na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje uczestnictwo w zajęciach ruchowo-tanecznych dla uczniów i ich rodziców - Zumba, a także umożliwienie im dostępu do fachowej wiedzy z zakresu racjonalnego odżywiania, zorganizowanie wyjazdów do restauracji oraz barów, które serwują zdrową żywność oraz naukę samodzielnego składania zamówień, odczytywania menu oraz metod regulacji należności za rachunek.

Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie „Sport wyleczy wszystkie spory – nawet kiedy człowiek chory!”

Głównym celem projektu jest rozwój sprawności fizycznej uczniów, nabywanie przez nich nowych umiejętności sportowych, zaszczepienie potrzeby wykonywania ćwiczeń i zrozumienia zasad zdrowego stylu życia. Planowane działania będą polegały na prowadzeniu cyklicznych zajęć  pozalekcyjnych na zakupionym sprzęcie. Umożliwi on odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć sportowych oraz utworzenie szkolnego koła sportowego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu „Fryzura, ciuch i gary”

Założeniem przedsięwzięcia jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczennic zsz, przebywających w MOW w Samostrzelu, które zwiększą ich szanse na uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Wezmą one udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, zajęć i wewnątrzszkolnych eliminacji przygotowujących do konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Projekt przewiduje organizację cyklicznych wyjazdów (na zasadach wolontariatu) do Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, firmy produkcyjnej w Dobrczu, współpracę z bydgoskim klubem Rotary, warsztaty z karvingu w Małocinie, współpracę z fundacją Rack&Roll, warsztaty z hafciarstwa oraz poradnictwo dotyczące pielęgnacji włosów. Wyżej wymienione formy aktywności będą ściśle związane z nauką zawodów: fryzjer, kucharz, krawiec.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu „Kesze
na harcerskim szlaku”

Projekt ma na celu utrzymanie i rozwój działalności 17 DH NS im. J. Korczaka „Mowianki” oraz promocję powiatu nakielskiego poprzez kultywowanie dotychczasowych tradycji związanych z działalnością drużyny ZHP w placówce, a także tworzenie wielu nowych inicjatyw, jak np. obchody Dnia Patrona. Przedsięwzięcie przewiduje realizację Piątego Zlotu Harcerzy hufca ZHP Nakło
nad Notecią w Rezerwacie Przyrody Borek w Samostrzelu oraz  3-dniowy biwak pod namiotami
w bazie żeglarskiej HKŻ „Posejdon” w Gródku Krajeńskim. Wszystkie działania realizowane
w programie będą połączone z geocachingiem - czyli terenową grą, która polega na poszukiwaniu keszy (skrytek) za pomocą urządzenia GPS na podstawie podanych współrzędnych geograficznych oraz opisu skrytki. Umieszcza się je w konkretnych miejscach, w celu ukazania ich walorów, turystycznych, historycznych i krajobrazowych. Pomysł zakłada też organizację spotkań integracyjnych wychowanków MOW w Samostrzelu z mieszkańcami gminy Sadki. Każde jego działanie będzie połączone z pracą w terenie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie „Poznaj, pókiś jeszcze młody co kochane było wprzody… dobrej sławy ojcowiznę - poznajemy ciekawe miejsca regionu”

Koncepcja zakłada ukazanie uczniom atrakcyjności i piękna naszego regionu. Zachęca także do samodzielnego poszukiwania interesujących  miejsc oraz  poznania historii najbliższej okolicy. Jednym z wielu założeń projektu będzie ukazanie uczniom na przykładzie okolic Łodzi różnic w wyglądzie wsi, miast oraz zabudowań między byłym zaborem rosyjskim i pruskim. Uczniowie w celu poszukiwania interesujących miejsc w regionie udadzą się do Muzeum Ziemi Szubińskiej. Projekt zakłada organizację wycieczki do Łodzi oraz lokalnych wycieczek do ciekawych miejsc naszego regionu, w celu poznania ich historii. Efekty działań zostaną opublikowane i zaprezentowane uczniom okolicznych gimnazjów i ZSP w Szuinie podczas warsztatów, a także w miejscowych mediach.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie „Stawiam na aktywny wypoczynek”

Zamierzeniem projektu jest zaprezentowanie uczniom ciekawych oraz atrakcyjnych form aktywnego wypoczynku i turystyki takich jak: turystyka rowerowa, kajakarstwo, żeglarstwo, promowanie wartości prozdrowotnych. Projekt składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy organizacji warsztatów tchoukballa dla uczniów gminy Szubin, w celu lepszego poznania tej dyscypliny sportu i zachęcenia uczniów do jej uprawniania. Druga część projektu to kontynuacja nauki pływania na kajaku i prawidłowego zachowania się w wodzie. Trzecia część dotyczy cyklu szkoleń w ramach istniejącego koła żeglarskiego i współpracy z kołem żeglarskim I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią w zakresie teorii żeglarstwa. Jego podsumowaniem będzie wyjazd studyjny na VII rejs żeglarski Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Ostatnia część projektu to rozgrywki sportowe w piłce nożnej i piłce siatkowej, które będą miały na celu wyłonienie najlepszych zawodników w każdej z dyscyplin, mistrzyń szkoły oraz zintegrowanie zespołów z poszczególnych klas poprzez rywalizację w sporcie.

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie „Zawsze bądź szlachetny.
Bądź do pomocy gotowy - rzecz o pierwszej pomocy”

Program ma na celu uświadomienie uczniom roli, jaką pełni udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób poszkodowanych oraz doskonalenie zasad i umiejętności jej udzielania. Przewiduje upowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w szkole oraz w środowisku lokalnym, a także przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią „VIII Żeglarska przygoda- trzymam kurs na wiatr”

Zasadniczym celem projektu jest prowadzenie praktycznych zajęć z turystyki kajakowej, żeglarstwa i ratownictwa podczas obozu i zajęć na nakielskiej pływalni - nauka bezpiecznego zachowania na wodach otwartych, regionalnych rzekach oraz zorganizowanych  prowizorycznych kąpieliskach. Program przewiduje studyjne wyjazdy na wspólne rejsy oraz możliwość nauki i doskonalenia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Założeniem przedsięwzięcia jest przyczynienie się do promocji ratownictwa wodnego poprzez utrzymanie działalności Szkolnej Drużyny Ratowniczej WOPR. Dzięki niemu możliwa będzie integracja środowiska międzyszkolnego poprzez współpracę z Kołem Żeglarskim  z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie. Ukazane zostaną walory krajobrazowo-turystyczne regionu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią „POLAND - HOLLAND Let’s Go and Show Pride”

Program przewiduje doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, rozwijanie zainteresowań i talentów we współpracy międzynarodowej w ramach wspólnie podejmowanych działań. Pozwoli na kształtowanie lokalnego patriotyzmu oraz świadomości obywatela wspólnej Europy, poszerzania horyzontów, kreowania postawy łączącej otwartość na świat ze zrozumieniem własnej tożsamości i poszanowaniem  odmienności narodowej oraz kulturowej. Założeniem projektu jest kształtowanie poczucia dumy, szacunku i tolerancji w sferze: osobistej/rodzinnej, szkolnej, lokalnej/regionalnej, narodowej oraz europejskiej i przedstawienie tych elementów w postaci filmu wielojęzycznego. Umożliwi zapoznanie się z pewnymi aspektami tradycji, kultury, lokalnej i narodowej tradycji Polski i Holandii oraz nawiązanie bliskich relacji  z rówieśnikami z kraju partnerskiego. Zasadniczym celem jest również promowanie I LO w Nakle nad Notecią oraz powiatu nakielskiego, PENTA college w Hellevoetsluis.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią „SKARBY NATURY IV – czyli wędruj, odkrywaj i zdobywaj wiedzę. Krzywousty uczy, Krzywousty bawi!”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodzieży oraz społeczności lokalnej na temat potencjału turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego i przyrodniczego, który tkwi w szczególności
w środowisku naturalnym powiatu nakielskiego i Polski. Ma on uzmysłowić rolę znajomości języka obcego w budowaniu komunikacji międzynarodowej, opartej na wykorzystaniu naturalnego położenia miasta Nakło nad rzeką Noteć. Komunikację taką umacnia fakt stosunków partnerskich pomiędzy I LO im. Bolesława Krzywoustego a Elsterschlossgymnasium w Elsterwerdzie opartych na partnerstwie Powiatu Nakielskiego i Elbe – Elster. Projekt ma wzbudzić szacunek młodzieży do przyrody, zachęcić uczniów do szukania wiedzy w kontaktach z ludźmi i naturą. Przewiduje naukę poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach i prowadzenie zajęć nowoczesnymi, aktywizującymi metodami. Przedsięwzięcie zakłada także organizację wielu różnorodnych konkursów dla uczniów. Składa się on zarówno z części naukowej jak i badawczej. Przewiduje wyjazd na obóz naukowo-badawczy do Niemiec, do Powiatu Elbe-Elster, gdzie zostaną zorganizowane warsztaty dla młodzieży.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią „Postaw na przedsiębiorczość”

Projekt ma na celu pobudzenie wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych postaw przedsiębiorczych, a także ich wsparcie w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, w powiązaniu z możliwościami jakie stwarza w tym zakresie europejski rynek pracy. Jego zamiarem jest umożliwienie aktywizacji zawodowej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz identyfikacja predyspozycji zawodowych uczestników na zajęciach przedsiębiorczości. Szczegółowym celem projektu jest doskonalenie kluczowych kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz rozwijanie umiejętności adaptacji na europejskim rynku pracy, wypracowanie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji, a także skutecznego poszukiwania pracy i ubiegania się o zatrudnienie. Ważnym aspektem projektu jest bezpośrednia współpraca szkoły z pracodawcami, którzy funkcjonują na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz stosowanie się do zasad kształcenia dualnego, w trakcie staży zawodowych i praktyk.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią „Szukamy śladów przeszłości – stulecie harcerstwa w niepodległej Polsce”

Zamiarem przedsięwzięcia jest propagowanie harcerstwa jako organizacji dla młodzieży, która może znaleźć tam możliwość realizacji swoich pasji, inicjowanie więzi harcerzy z historią i tradycją, wzmacnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz nauka szacunku dla tradycji i historii. Umożliwi on promocję szkoły, jako instytucji, która dba  o wszechstronny rozwój uczniów oraz aktywizację młodzieży poprzez włączanie do drużyny, aktywne spędzanie wolnego czasu, promocję turystyki kajakowej, rowerowej i pieszej oraz walorów turystyczno-krajoznawczo-historycznych Ziemi Krajeńskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią „Koło Teatralne w Języku Angielskim „The English Drama Club” - druga odsłona

Pomysł ma na celu wpieranie edukacji kulturalnej i artystycznej młodzieży oraz upowszechnianie sztuki teatralnej. Zapewni młodzieży możliwość doskonalenia umiejętności językowych, nabycie zdolności wystąpień, prezentacji publicznych oraz sztuki tworzenia teatru. Umożliwi poznanie historii, architektury oraz miejsc kultury Poznania.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu „Rozwój zawodowy – moją szansą”

Celem projektu na zajęcia pozalekcyjne jest pomoc w wejściu na rynek pracy absolwentom ZSP im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, kształcącym się w zawodzie: sprzedawca i kucharz. Ma stworzyć możliwość ubiegania się o wymarzone miejsce pracy, nauczyć konkurencyjności na rynku pracy oraz pobudzić i rozwinąć zainteresowania zawodowe. Dodatkowym efektem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia ma być podniesienie jakości, atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią „Integracja poprzez muzykę”

Przedsięwzięcie pozwoli zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką gry na różnorodnych instrumentach muzycznych, poprzez organizację koncertów i audycji muzycznych dla różnych grup odbiorców, zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i mieszkańców powiatu nakielskiego. Umożliwi uczestnikom poznanie instrumentów muzycznych ich brzmienia, a w przyszłości naukę gry na tych instrumentach. Pomysł ma zachęcić młodzież do dalszego kształcenia się w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu „Pamiętajmy o ogrodach VIII”

Projekt zakłada rozwijanie zainteresowania architekturą krajobrazu wśród młodzieży, zarówno praktycznych umiejętności projektowania, zakładania, pielęgnacji terenów zieleni, jak również tworzenia dekoracji z roślin. Jego celem jest popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu w zgodzie z naturalnym środowiskiem oraz walorami przyrodniczymi najbliższej okolicy, wyzwolenie kreatywnych postaw oraz propagowanie właściwych przykładów rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu. Przewiduje on zorganizowanie studyjnego wyjazdu do ogrodów tematycznych Hortulus
w Dobrzycy w celu znalezienia nowych inspiracji. Jego założeniem jest również wykonanie ścieżki edukacyjnej „Drzewa Życia”.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu „Zawodowy zawrót głowy”

Zasadniczym celem pomysłu jest pobudzenie aktywności i kreatywności uczniów do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju otaczającego środowiska, zmianę nastawienia lokalnej społeczności do przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody poprzez, m. in. zwiększenie populacji bażantów w Dolinie Noteci, edukację młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do Polityki energetycznej Polski w 2030 roku, edukację uczniów w zakresie gospodarki pasiecznej w odniesieniu do Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2016-2019, rozbudowę ścieżki dydaktycznej mieszczącej się przy szkole o kolejne stanowiska, m in. o wybieg dla żółwi. Projekt umożliwi uczniom przeprowadzenie ciekawych inicjatyw, np.  Dni badania klinicznego dla psów i królików należących do mieszkańców, Dni badań laboratoryjnych zwierząt hodowlanych w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie powiatu nakielskiego oraz Dni doradztwa w zakresie projektowania i pielęgnacji przydomowych ogrodów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie „Logistyka sztuką poszukiwania rozwiązań”

Ideą projektu jest wizualizacja procesów z zakresu LMDS, współuczestnictwo w ich przebiegu, ukazanie szans rozwoju oraz zapoznanie z technologiami przyszłości (bezzałogowe jednostki powietrzne). Pozwoli na organizację wyjazdów studyjnych zarówno do lokalnych przedsiębiorstw z branży LMDS jak i zlokalizowanych poza powiatem nakielskim oraz spotkań z praktykami z branży, nawiązania współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Umożliwi młodzieży zapoznanie się ze specyfiką pracy Dworca Bydgoszcz Główna oraz przegląd rozwiązań branży LDMS i bhp, w przedsiębiorstwach o różnym charakterze działalności od Kopalni Soli w Kłodawie, Cementowni Kujawy LafargeHolcim w Bielawach, przez Morze Bałtyckie, rzekę Noteć po prace w powietrzu przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X