BIP
Wybierz język
pl

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

A A A

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 109/2014 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Nakielski ogłasza drugie rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do sprzedaży zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Potulice, gmina Nakło nad Notecią, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/32 o powierzchni 1,0108 ha (Ba – tereny przemysłowe), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00029490/9.

II. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju miejscowości Potulice, w jej części zachodniej, w odległości ok. 100 m od drogi powiatowej Bydgoszcz – Potulice – Nakło.
Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, odchodzącą od ulicy Bydgoskiej.
W sąsiedztwie znajdują się zakład meblarski i las. Nieruchomość nie jest wyeksponowana i jest niewidoczna z drogi powiatowej.
Obecnie przedmiotowa nieruchomość jest nieużytkowana. Jest to teren po byłym gospodarstwie hodowlanym obsługującym zakład karny. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki i budowle: chlewnia, stajnia, budynek gospodarczy oraz wiata, wszystkie w złym stanie technicznym.
Powierzchnia użytkowa budynku chlewni wynosi 229,97 m², natomiast budynku stajni – 83,55 m².
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 19 m².
Wymiary zewnętrzne wiaty stalowej, po linii zabudowy, wynoszą: 31 m x 12 m.
Teren jest wyposażony w sieć energetyczną, wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej oraz osadniki ścieków. Obok budynku chlewni, w gruncie, wybudowany jest zbiornik do gnojowicy i betonowy silos do kiszonki.
Teren jest płaski, a część terenu jest ogrodzona siatką.
Dojazd do nieruchomości, który odbywa się przez działki nr 29/3 i 39/17 stanowiące własność Gminy Nakło nad Notecią, jest zwężony w jednym miejscu do szerokości 2,20 m.

III. Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 39/32 położona jest na terenie, na którym brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią przyjętej uchwałą Nr XVIII/308/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016 r., dla w/w działki określono kierunek zagospodarowania: K – tereny infrastruktury kanalizacyjnej, tereny istniejących i projektowanych obiektów infrastruktury technicznej.
Ponadto część działki nr 39/32 położona jest w strefie ochrony archeologicznej.

IV. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

V. Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań:  
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono dnia 06 listopada 2014 r., drugi – dnia 22 kwietnia 2015 r., trzeci – dnia 22 lipca 2015 r., czwarty – dnia 29 września 2015 r. natomiast piąty – dnia 15 grudnia 2015 r. Pierwsze rokowania przeprowadzono dnia 17 maja 2016 r. Wszystkie przetargi oraz rokowania zakończyły się wynikami negatywnymi.

VI. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 103.600,00 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset złotych).

VII. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań:
Rokowania zostaną przeprowadzone dnia 09 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VIII. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:
Zaliczkę w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 03 listopada 2016 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi w całości nabywca nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

IX. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się do dnia 03 listopada 2016 r. w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Potulicach – działka nr 39/32” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 – pokój nr 4.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

X. Warunki rokowań:
Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest wpłata zaliczki w ustalonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w wyznaczonych terminie oraz miejscu wraz z kopią dowodu wpłaty zaliczki lub dowodami stanowiącymi podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
Przed przeprowadzeniem rokowań konieczne jest okazanie komisji przeprowadzającej rokowania dowodu tożsamości przez uczestników rokowań.
W przypadku uczestniczenia w rokowaniach osób prawnych i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć komisji aktualny odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.
W przypadku uczestniczenia w rokowaniach tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na uczestniczenie w rokowaniach w celu nabycia nieruchomości.
Brak jest dodatkowych warunków rokowań.

XI. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

XII. Staroście Nakielskiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

XIII. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o rokowaniach:
Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

XIV. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań:  
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 62 15 lub 52 385 16 20.

 

STAROSTA NAKIELSKI

Tomasz Miłowski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X