Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

REJESTRACJA

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?

Stowarzyszenie zwykłe rejestruje się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia zwykłego. Sprawą wpisu do ewidencji w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zajmuje się Wydział Rozwoju (pok. 34, III piętro).

Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale i podpisane przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego (w zależności od sposobu reprezentacji określonym w regulaminie).

Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawiciel albo zarząd musi złożyć odpowiednie dokumenty (art. 40 ust. 5):

 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający datę jego sporządzenia, adres siedziby stowarzyszenia, podpis przedstawiciela/zarządu (w zależności od tego jako sposób reprezentacji określono w regulaminie);
 • regulamin działalności (w 2 egzemplarzach) podpisany przez przedstawiciela/zarząd - określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje;
 • protokół, dokument z zebrania założycielskiego z informacjami o założeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu działalności, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego. W praktyce najlepiej, by decyzje te miały postać uchwał. Jeśli w zebraniu założycielskim bierze udział więcej osób niż minimalna liczba 3, warto rozważyć wybór przewodniczącego i protokolanta, którzy będą podpisywali zarówno protokół jak i załączone do niego uchwały. W przypadku braku wskazania takich osób warto, by dokumenty podpisali wszyscy uczestniczy spotkania.
 • lista założycieli zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy. Dodatkowo rekomendujemy, by na liście podawany był numer PESEL - trzeba go zgłosić do urzędu w przypadku wyboru do władz stowarzyszenia zwykłego np. na przedstawiciela albo członka zarządu. Dobrze, by na początku listy było oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych przez poszczególnych członków (osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych),
 • dane przedstawiciela albo członków zarządu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL
 • adres siedziby - najprościej, by informacja o adresie siedziby pojawiła się w protokole, bądź w uchwale o założeniu stowarzyszenia zwykłego;
 • karty zgody RODO - wypełnia każdy członek.

Dodatkowo jeśli zgodnie z regulaminem stowarzyszenie zwykłe wybiera organ kontroli wewnętrznej, to podaje także dane członków tego organu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta starostwa.

Wpis do ewidencji dokonywany jest bezpłatnie.


Jak przebiega rejestracja stowarzyszenia zwykłego?

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej w starostwie. Zasady wpisu do ewidencji określone zostały w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Starosta po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod względem formalnym, czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa, oraz czy założyciele spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia, ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. W razie wątpliwości, braków w dokumentach, starosta może wezwać stowarzyszenie (przedstawiciela lub zarząd składający wniosek) do uzupełnienia braków. Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

REGON i NIP

Po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę. Do formularza do nadanie numeru REGON, stowarzyszenie zwykłe powinno załączyć swój regulamin i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń.

Kiedy stowarzyszenie zwykłe otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Obowiązek posiadania numeru NIP przez stowarzyszenia zwykłe wynika z przepisów, m. in. z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która wskazuje, że również jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak stowarzyszenia zwykłe, są zobowiązane posiadać numer NIP.


WYPIS Z EWIDENCJI

W celu otrzymania wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych musisz złożyć do Starosty Nakielskiego stosowny wniosek. Sprawą zajmie się Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią (pok. 34, III piętro).


KONTROLA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Organ nadzoru to starosta powiatu właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Może nadzorować stowarzyszenie w zakresie zgodności z przepisami prawa i statutu. W ramach swych kompetencji nadzorczych starosta może podjąć następujące kroki:

 • zażądać od władz stowarzyszenia przedstawienia w określonym czasie odpisów uchwał;
 • zażądać udzielenia niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia;

W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wyżej wymienionych żądań, może złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie grzywny w wysokości do 5000 zł;

Warto pamiętać, że stowarzyszenie może w terminie 7 dni wystąpić do sądu o umorzenie grzywny.

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem bądź regulaminem może wystąpić o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom lub wystąpić do sądu o zastosowanie ostrzejszych środków.

 • sankcje sądowe mogą przybrać formę:
 • upomnienia;
 • uchylenia uchwały niezgodnej z prawem lub regulaminem;
 • zobowiązania władz stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym czasie;
 • rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, jeżeli liczba jego członków spadła poniżej 3 osób, a także kiedy jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa bądź regulaminu i nie ma warunków naprawy sytuacji.

Informacje zaczerpnięto ze strony www.ngo.plWNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO - WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z EWIDENCJI

WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIANY ADRESU W EWIDENCJI

KARTA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KARTA INFORMACYJNA - STOWARZYSZENIE ZWYKŁE i KLUB SPORTOWY
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.