Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

II nabór do projektu ,,Aktywni – szansa na rozwój i pracę..."


Rusza II nabór uczestników do projektu pn.: ,,Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia”

Projekt zakłada wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na terenie powiatu nakielskiego. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 1. Wsparcie motywacyjne realizowane m.in. w formie spotkań w grupie samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
 2. Wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne,
 3. Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 4. Aktywizację poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych,
 5. Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
 6. Kursy i szkolenia zawodowe oraz warsztaty językowe i z zakresu kompetencji ICT,
 7. Wsparcie terapeutyczne w tym socjoterapię i konsultacje z psychologiem,
 8. Turnusy rehabilitacyjne.

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na podstawie diagnozy. Każdy uczestnik w ramach udziału w projekcie przejdzie Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, realizowaną w celu przywróceniu do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym (15-64 lata),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, 
 • posiadanie statusu osoby poszukującej pracy lub nieaktywnej zawodowo,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (wyłącznie III profil),
 • bycie kobietą,
 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
 • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki.

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu.

Do projektu zapraszamy także otocznie tych osób, to jest członków rodzin i opiekunów faktycznych.

Do projektu przyjętych zostanie 20 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z otoczenia uczestników.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego pod adresem www.powiat-nakielski.pl w zakładce projekty (www.powiat-nakielski.pl/pl/contents/263) oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce projekty. Formularz w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46, w Starostwie Powiatowym w Nakle oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni (ul. Libelta 28).

Uzupełniony formularz w wersji elektronicznej przesłać można na adres: angelika.sojka@powiat-nakielski.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią lub osobiście do Biura Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, w PCPR w Nakle nad Notecią lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 02.01.2018 r. i potrwa do 30.01.2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Powiat Nakielski, Gminę Kcynia oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


***jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9. Osoby niesamodzielne;

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

11. Osoby korzystające z PO PŻ.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.