Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Rusza rekrutacja do projektu!

Rusza nabór uczestników do projektu pn. Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 38 620,00 zł

Dofinansowanie: 36 520,00 zł

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej u 10 osób w wieku od 14 do 18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie Klubu Młodzieżowego "Witos" w Samostrzelu
oraz organizowanie i inspirowanie udziału społeczności lokalnej w spotkaniach o charakterze integracyjnym.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Rozwój kompetencji kluczowej w zakresie wielojęzyczności - w ramach tego zadania przewidziano
  30 godzin zajęć z języka angielskiego na każdego uczestnika.
 2. Zwiększanie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez uczestnictwo w kulturze - w ramach działalności Klubu przewidywane są spotkania, które mają służyć omówieniu bieżącego repertuaru, interesujących wydarzeń kulturalnych, a także osiągnięć kulturalnych twórców lokalnych, z regionu. Przewidziane
  są również spotkania z ludźmi kultury działającymi na terenie powiatu nakielskiego, a także 4 wyjazdy do instytucji i ośrodków kultury, w tym wyjazd do kina, teatru i filharmonii.
 3. Edukacyjny program rówieśniczy - przewidziane są działania wzajemnościowe polegające na pomocy
  w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych. Program ma polegać na działaniach mających na celu współpracę rówieśników.
 4. Wsparcie psychologiczne - do projektu zostanie zaangażowany psycholog, który przeprowadzi wsparcie dla uczniów w dwóch formach: indywidualnych spotkań oraz pracy z grupą.
 5. Spotkanie podsumowujące projekt, mające na celu inspirowanie udziału społeczności lokalnej
  w imprezach o charakterze integracyjnym.

Kryteria dostępowe (obligatoryjne) rekrutacji to:

 • nie uczestniczenie w żadnym innym projekcie objętym grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk";
 • zamieszkiwanie na terenie gminy Sadki;
 • spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym***;
 • wiek: od 14 do 18 lat (lub do zakończenia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy: wypełnienie wszystkich wymaganych pól, podpis na ostatniej stronie, załączenie wymaganych załączników.

Kryteria punktowe rekrutacji obejmą: w odniesieniu do dzieci i młodzieży brana będzie pod uwagę:

 • rodzina dziecka korzysta ze świadczeń pomocy społecznej;
 • rodzina dziecka mieszka na obszarze gminy Sadki w znacznym oddaleniu od ośrodków miejskich (mieszkańcy gminy Sadki poza miejscowością Sadki) oferujących różnorodne formy rozwoju i miejscu słabo skomunikowanym;
 • dziecko osiąga niskie wyniki edukacyjne;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej.

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu.

Do projektu przyjętych zostanie 10 osób!

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego pod adresem www.powiat-nakielski.pl w zakładce projekty (www.powiat-nakielski.pl/pl/contents/294). Formularz w wersji papierowej można pobrać w siedzibie w Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Uzupełnione i podpisane formularze można:

 • przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: emilia.marach@powiat-nakielski.pl;
 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w godzinach od 7.00 do godz. 15.00;
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 11.09.2019 r. do 24.09.2019 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

***jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

9. Osoby niesamodzielne;

10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

11. Osoby korzystające z PO PŻ.


Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Karta informacyjna RODO

Regulamin Klubu Młodzieżowego "Witos" w Samostrzelu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.