Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Projekt „Sukces szyty na miarę kompetencji”

Vobacom Sp. z o.o. w partnerstwie z Kariera Konsulting Aleksandra Piontkowska-Latoś realizuje projekt pn. „Sukces szyty na miarę kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

PONIŻEJ PODSTAWOWE INFORMACJE NT. PROJEKTU:

  1. Formy wsparcia

a. Indywidualne Doradztwo Zawodowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania – w wymiarze 6h/osobę (opracowanie IPD z DORADCĄ ZAWODOWYM); 
b.Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej - warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne -  wymiarze 30 godzin na grupę
c. Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, objęte STYPENDIUM SZKOLENIOWYM;
d. Staże zawodowe objęte STYPENDIUM STAŻOWYM;
e. Pośrednictwo pracy.

2. Harmonogram realizacji

Forma wsparcia Termin realizacji
Rekrutacja uczestników do 30.09.2020 (z możliwością przedłużenia)
Indywidualne doradztwo zawodowe 01.05.2020 - 31.10.2020
Szkolenia zawodowe 01.08.2020 - 28.02.2021
Staże zawodowe 01.10.2020 - 30.08.2021
Pośrednictwo pracy 01.10.2020 - 30.09.2021

3. Grupa docelowa

55 osób, które:
a. pracują lub zamieszkują, w tym uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
b. są w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia i należą do jednej z poniżej wymienionych grup:
• osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu;
• osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (w tym: osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową, umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy, osoby zatrudnione w ramach umowy/umów cywilno-prawnych);
• osoby, które są członkiem gospodarstwa domowego, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 os., nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;
c. nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu;
d. nie są zarejestrowane jako osoba bezrobotna.

4. Warunki udziału

Warunkiem udziału jest dostarczenie do Biura Projektu (siedziba Vobacom Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń lub do biura Partnera Projektu w Bydgoszczy, ul. Fordońska 353, p.33, 85-766 Bydgoszcz) kompletnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego.
Formularz można również przesłać na adresy biur tradycyjnie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sukcesnamiare@vobacom.pl

Formularz dostępny jest na stronie projektu: https://projektyue.vobacom.pl/projekt/sukces-szyty-na-miare-kompetencji


Więcej informacji:

Strona internetowa: https://projektyue.vobacom.pl/projekt/sukces-szyty-na-miare-kompetencji

Telefony kontaktowe: 690 850 445, 690 850 448

Adres e-mail: sukcesnamiare@vobacom.pl

Biuro projektowe: Siedziba Partnera - Vobacom Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń

Biuro Partnera: Kariera Konsulting Aleksandra Piontkowska-Latoś, ul. Fordońska 353, p.33, 85-766 Bydgoszcz

Ulotka projektowa do pobrania w pliku pdf (217 KB)

Informacja o możlwiości wzięcia udziału w darmowym kursie spawania