Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego

Karty parkingowe

KARTY PARKINGOWEOd dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie orzeczeń zespołu orzekającego o niepełnosprawności, wydanych od 1 lipca 2014 r., tj. zgodnie z obowiązującymi od tego dnia nowymi kryteriami oceny ograniczeń osoby niepełnosprawnej w samodzielnym poruszaniu się.


Wyjątek:  od powyższej zasady wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej  (w punkcie 9 szczegółowych wskazań).


Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.


Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach, lecz tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.


Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:


* osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna);
* osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej (wniosek do pobrania). 

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.


Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
3) w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg  i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kartę parkingową wydaną:
1 - osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2 - osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
3 - osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł.

Wpłatę 21,00 zł można dokonywać:

* tylko kartą w biurze obsługi klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, podczas składania wniosku, 

* gotówką i kartą w OPŁATOMACIE, który znajduje się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, w poczekalni Wydziału Komunikacji na II piętrze (pokój nr 25) - od płatności w opłatomacie, nie są pobierane dodatkowe opłaty.

* na konto Powiatu Nakielskiego na rachunek: 72 8179 0009 0000 6288 2000 0090 Bank Spółdzielczy (należy załączyć do wniosku potwierdzenie zapłaty). 


Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w terminie po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:


 
Objaśnienia znaków:
B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”


Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej). Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane są maksymalnie na okres 3 lat.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
2) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
3) oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
4) do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł.

Wpłatę 21,00 zł można dokonywać:

* tylko kartą w biurze obsługi klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, podczas składania wniosku, 

* gotówką i kartą w OPŁATOMACIE, który znajduje się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, w poczekalni Wydziału Komunikacji na II piętrze (pokój nr 25) - od płatności w opłatomacie, nie są pobierane dodatkowe opłaty.

* na konto Powiatu Nakielskiego na rachunek: 72 8179 0009 0000 6288 2000 0090 Bank Spółdzielczy (należy załączyć do wniosku potwierdzenie zapłaty).  DODATKOWE INFORMACJE
Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.


Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:


 
Objaśnienia znaków:
B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”


Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.